กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปภ.
แผนผังเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
รายงานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมรายงานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดือน ปี 2563
รวมรายงานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดือน ปี 2562
รวมรายงานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดือน ปี 2561
รวมรายงานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2560
รวมบทความน่ารู้
บทความ 35/2563 โดย นายวีระเชษฐ์ จรรยากูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
บทความ อ.34/2563 โดย นายวีระเชษฐ์ จรรยากูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
บทความ อ.33/2563 โดย นายวีระเชษฐ์ จรรยากูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
บทความ 32/2563 โดย นายวีระเชษฐ์ จรรยากูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
บทความ 31/2563 โดย นายวีระเชษฐ์ จรรยากูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กองการเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ความรู้แนวทางการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ
แบบฟอร์มการรายงาน
รายงานการแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย
31/7/2563
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
29/7/2563
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
29/7/2563 ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
29/7/2563 ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคาร 3 ชั้น 1 เลขที่ 3/12 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ ภายใน : 3126 ภายนอก : 0-2637-3126 Fax 0-2243-0031 © Copyright(2007) Department of Disaster Prevention and Mitigation, Ministry of Interior Thailand, All rights reserved. โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเลขานุการกรม และ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมป้องกั
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14415 ครั้ง